Handelsbetingelser

Vi er glade for, at du har valgt at handle med Electro Energy. Erfaringer viser, at kunder der handler med os, er glade og tilfredse med os som samhandelspartner. Faktisk viser målinger, at vi leverer uden fejl og til tiden mere end 98% af gangene. Det glæder vi os til at bekræfte for dig.

Når vi vælger leverandører, finder vi dem, der kan levere produkter af høj kvalitet og helst inden for Europas grænser – så kan vi nemlig tjekke at forholdene er gode, både de tekniske og de menneskelige.

Selvom vi bestræber os på at finde de mest solide løsninger, så sker det alligevel fra tid til anden, at der forekommer en smutter. Hvis produktet du har modtaget er havnet i den kategori og indeholder fejl, ombytter vi den naturligvis fragtfrit.

Når vi handler med dig, holder vi os til en række generelle guidelines, så du ved, hvad du som minimum kan forvente, når du benytter os som samarbejdspartner. 

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Electro Energy

1.1  Ved salg af produkter, der ikke er lagervarer og som derfor skal fremskaffes specielt, er sælgers forpligtelser over for køber begrænset til de rettigheder, der fremgår under afsnittet returbetingelser. 

2 Tegninger, beskrivelser og prøver mv. 

2.1 Alle tegninger og tekniske dokumenter til brug ved fremstillingen af leverancer eller dele deraf, som overlades til køber før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom. De må ikke uden sælgers tilladelse anvendes til andet end i forbindelse med brug og vedligeholdelse af det leverede. Materialet må ikke kopieres, reproduceres, eller bringes til uvedkommende tredjemands kundskab uden forudgående samtykke fra sælger.

3 Priser og levering 

3.1  Ved salg fra lager gælder de priser og betalingsbetingelser, der fremgår af sælgers til enhver tid gældende prisliste ekskl. moms. Prislisten er tilgængelig på sælgers hjemmeside.

3.2  Afgiver sælger skriftligt tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger inden 4 uger fra tilbuddets dato. 

3.3  Leveringsstedet er købers adresse i Danmark og ved ordrer over 1000 DKK leveres varen fragtfrit. Det leverede skal fremgå af en medfølgende følgeseddel. 

4 Emballage 

4.1  Electro Energy leverer alle produkter i en sådan emballage, som under hensyn til transporten til leveringsstedet kræves for at forhindre beskadigelse eller forringelse af leverancen. 

5. Forsinket levering

5.1  Leveringstider gælder med forbehold af force majeure. 

5.2  Såfremt sælger vil påberåbe sig force majeure, eller såfremt sælger må indse, at aftalte leveringstider ikke kan overholdes, skal sælger underrette køber herom.

5.3 Som udgangspunkt leverer vi fra dag til dag med mindre andet aftales med vores medarbejder. 

6. Betaling og morarente

6.1  Betaling skal, hvis intet andet er aftalt, ske ifølge de betinger, du har aftalt i forbindelse med din oprettelse som kunde hos Electro Energy. Er du ikke oprettet kunde, skal du forvente kontant afregning. På specifikke produkter (f.eks. varmepumper eller solceller), kan der forekomme betalingstider, der afviger fra din aftale.

 

6.2  Fra forfaldsdatoen er sælger berettiget til mora rente svarende til gældende branche kutyme. 

7. Mangler, garanti og ansvar.

7.1 Hvis vores leverandører giver en særlig skriftlig garanti på deres produkter, giver vi denne videre til vores kunder. Electro Energy varetager de administrative processer, i forbindelse med håndhævelse af aftalte garantier fra vores leverandører. Hvis du oplever, at der er mangler eller fabrikationsfejl på produkter, du har købt hos Electro Energy, bytter eller reparerer vi efter vores standard garantibetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt. Udgifter forbundet med demontering, montering og transport af nye eller reparerede dele, dækkes ikke af Electro Energy med mindre andet er skriftligt aftalt.

8 Begrænsning af ansvar

8.1 Udover ovenstående har køber ikke andre misligholdelsesbeføjelser, og sælger hæfter således aldrig for f.eks. driftstab, avancetab og andre indirekte tab.

9. Produktansvar

9.1 For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. Sælger er dog aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. 

10. Værneting

10.1 Alle tvistigheder mellem parterne i anledning af aftalen og alt, som har sam
menhæng hermed, afgøres af de almindelige danske domstole i henhold til reglerne i Retsplejeloven. 

Returbetingelser

For reservedele og tilbehør

1 Returvarepolitik for nye reservedele:

Electro Energy (EE) tager nye reservedele retur i ubrudt og salgbar emballage for almindelige lagervarer. Varen krediteres uden fradrag, såfremt begge følgende to punkter er overholdt.

1 – Kopi af faktura/ følgeseddel eller EE returvareseddel vedlægges varen.

2 – Varen skal være købt og returneret hos EE indenfor 60 dage.

Er varen en skaffevare fra en af vores faste leverandører, krediteres varen, når vi har fået varen krediteret hos leverandøren.

Ved returnering efter 60 dage beregnes et returfradrag, der fratrækkes ved kreditering, til dækning af ukurans og tidsforbrug.

Er varen en special skaffevare, som ikke er en naturlig del af vores varesortiment, tages denne som udgangspunkt ikke retur. Hvis EE kan få krediteret varen hos leverandøren, vil du blive godskrevet med 80% af din købspris. Vore medarbejdere vil oplyse dig om, hvorvidt den bestilte vare falder ind under ovenstående kategori.

2 Returvarepolitik og garantidele:

EE tager garantivarer retur, hvis der medfølger en EE returvareseddel i korrekt og letlæselig udfyldt stand. (BAXI kræver, at deres egen returseddel er udfyldt). Bag på EE’s returvareseddel kan man se, hvad de enkelte leverandører kræver af oplysninger.

Delene bliver ombyttet/ krediteret senest når disse er godkendt hos vores leverandører. En vare kan kun krediteres, hvis der er købt en tilsvarende vare hos EE. Ellers bliver varen ombyttet.

Garantivarer, der returneres senere end 60 dage efter udskiftningsdatoen, kan som udgangspunkt ikke ombyttes/ krediteres.